1. W związku z zakresem działalności naszej firmy, czujemy się w obowiązku i pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych przez nas przetwarzanych. W ramach zachowania najwyższych standardów etycznych dokładamy wszelkich starań, aby byli Państwo należycie poinformowani o naszych działaniach, uwzględniając treść najnowszych przepisów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

2. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których firma Concierge Finance Paweł Strużek jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Concierge Finance Paweł Strużek przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Concierge Finance Paweł Strużek realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

3. Jako administrator danych oraz podmiot odpowiedzialny za ochronę tych danych firma Concierge Finance Paweł Strużek poniżej podaje pełne dane dotyczące siedziby oraz ewidencji przedsiębiorców:

Concierge Finance Paweł Strużek z siedzibą 40-826 Katowice, ul. Władysława Grabskiego 21/4, posługującą się nr NIP 575 185 42 77 oraz REGON 243504130.

4. Poniżej przedstawiamy zestawienie operacji, przy których podjęte zostaje przetwarzanie danych osobowych.
Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe Concierge Finance Paweł Strużek oraz serwisy społecznościowe ( Fun page: Concierge Finance – Doradztwo Finansowe ) w tym uzupełnianie formularza kontaktowego lub korzystające z usług świadczonych przez Concierge Finance Paweł Strużek  drogą elektroniczną, które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z usług oferowanych przez Concierge Finance Paweł Strużek  mamy do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania:

  • dane osobowe osób, które korzystają z naszych usług przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy,
  • niekiedy powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych, rachunkowych lub zapobiegania działaniom sprzecznym z prawem.

Poza danymi, o których była mowa powyżej, od osób fizycznych, które kontaktują się z Concierge Finance Paweł Strużek w celu uzyskania informacji o ofercie (w tym deklarując wolę zwarcia umowy) lub w celu złożenia reklamacji, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług Concierge Finance Paweł Strużek , a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Concierge Finance Paweł Strużek zbieramy następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego, adres e-mail oraz numer telefonu.

6. Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Concierge Finance Paweł Strużek. W obowiązujących w Concierge Finance Paweł Strużek politykach określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

  • w przypadku, gdy Concierge Finance Paweł Strużek przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika czyli uzyskania przez nas oświadczenia o cofnięciu zgody;

7. Zmiany (prawo do sprostowania) oraz w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza Concierge Finance Paweł Strużek można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai:  biuro@doradcacf.pl

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z Concierge Finance Paweł Strużek poprzez wysłanie maila na adres e-mail: biuro@doradcacf.pl

9. Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
– dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

10. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@doradcacf.pl
Osoby, których dane osobowe przetwarza Concierge Finance Paweł Strużek mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Adres korespondencyjny to:
Concierge Finance Paweł Strużek
UL. W. Grabskiego 21/4
40-826 Katowice

11. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.